اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی –

بنا به پیشنهاد معاون اول قوه قضاییه، تبصره ذیل ماده ۶ دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رییس قوه قضاییه به تبصره یک تغییر و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح ذیل به ماده مذکور اضافه می‌شود:

رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86/

تبصره۲ـ در مورد اشخاص معسر در صورت صدور رأی بر رفع اثر از حکم اعسار یا اجرای محکومیت مالی یا اجراییه ثبتی، نام آنان از اسامی اشخاص معسر حذف می‌شود، لیکن در مورد محکومیت مالی یا اجرائیه ثبتی، حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند «ت» این ماده می‌باشد.

اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی

  • شماره: ۱۰۰/۶۶۶۸۸/۹۰۰۰
  • مورخ: ۲۹/۹/۱۴۰۱