اصلاحیه خبر دیوان عالی کشور درخصوص پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو

دیوان عالی کشور با اصلاح خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو از دستگیر شدگان ناآرامی‌های اخیر اعلام کرد که فرجام خواهی این شخص پذیرفته نشده است.

دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود.

به گزارش ایسنا،روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد:

پذیرش فرجام خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور 

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100301214/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88

فرجام خواهی سامان صیدی(یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد  به همان دادگاه ارجاع شده است.

خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می گردد: