«اسناد سجل احوال» در قانون مدنی

ماده ۹۹۷- هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام های مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود، ممنوع است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100301052/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C

ماده ۱۰۰۰- سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.

 ۴- وفات هر شخص.

ماده ۱۰۰۱- مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

به گزارش ایسنا، کتاب سوم (در اسناد سجل احوال) از جلد دوم ( در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۹۹۲ تا ۱۰۰۱ به شرح زیر است:

ماده ۹۹۶- اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

 ۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.

ماده ۹۹۲- سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می شود.

 کتاب سوم – در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۹- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده ۹۹۳- امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات خصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

 ۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت.

ماده ۹۹۵- تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

 ۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع.

کتاب سوم از جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «در اسناد سجل احوال» پرداخته است.

ماده ۹۹۸- هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع می تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده ۹۹۴- حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.