اسلام از همان بدو ظهور برای زن جایگاه و ارزشی والا قائل بود


رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: اسلام از همان بدو ظهور برای زن جایگاه و ارزشی والا قائل بود.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090906046/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF