از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری به عمل آمده است

وی درباره فرار مالیاتی گفت: از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری به عمل آمده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری به عمل آمده است.

به گزارش ایسنا ذبیح الله خداییان به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه «صف اول» شبکه خبر گفت: در سال گذشته حدود ۵۰۰۰ برنامه بازرسی در سطح کشور در سازمان و استان‌ها داشتیم و حدود ۳۰۰۰ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی زدیم. حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی دادیم و چنانچه پیشنهادی اجرا نشود، مدیر، مسئول است و مجازات کیفری دارد و تقریبا ۸۰ درصد پیشنهادات اجرایی می‌شوند.

ادامه دارد…


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072010882/%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87