“احکام خیارات” در قانون مدنی

ماده 449- فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.

ماده 453- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است .

ماده 450- تصرفاتی که نوعا” کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

به گزارش ایسنا، فقره دوم  (در احکام خیارات بطور کلی) مبحث پنجم (در خیارات و احکام راجعه به آن) فصل اول (در بیع) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی از ماده ۴۴۵ تا ۴۵۷ بشرح زیر است:

ماده 447- هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

فقره دوم – در احکام خیارات بطور کلی

ماده 457- هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود. 

فقره دوم مبحث پنجم فصل اول باب سوم(در عقود معینه مختلفه) به موضوع “احکام خیارات بطور کلی” پرداخته است.

ماده 452- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

ماده 448- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 454- هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا” یا ضمنا” شرط شده که در این صورت اجاره باطل است .

ماده 446- خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده 445- هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.

ماده 455- اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و ت‌خیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده 451- تصرفاتی که نوعا” کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090503074/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C