احضار مدیران مسئول روزنامه‌های جهان صنعت و اعتماد به دادسرا

براساس اعلام دادستانی تهران، افراد مورد اشاره باید روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ضمن مراجعه به مرجع قضایی، مستندات و توضیحات لازم درباره مطالب ادعایی منتشر شده را ارائه دهند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021509047/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7

به گزارش ایسنا، در پی درج مطالبی در روزنامه‌های جهان صنعت و اعتماد، مدیران مسئول این دو روزنامه جهت پاسخگویی و ارائه مستندات در مورد انتشار مطالب غیر مستند به دادسرا احضار شدند.

مدیران مسئول روزنامه‌های جهان صنعت و اعتماد جهت پاسخگویی و ارائه مستندات به دادسرا احضار شدند.