آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان –

محمد مخبر


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7/

ماده ۵– در راستای اجرای بند (۱۲) ماده (۴) قانون، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و بخش غیر دولتی موظف به دریافت پروانه تأسیس و فعالیت برای باشگاهها و اماکن ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشی و تندرستی و انجام همکاری با وزارت با رعایت ضوابط قانونی مربوط در این زمینه میباشند.

معاون اول رییس جمهور

ماده ۳ – تمامی دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی موظفند در راستای تأمین نظارت وزارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای حوزه ورزش نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیتهای ورزشی خود و ارائه گزارش به وزارت جهت ارسال به مراجع ذیربط از جمله شورای عالی ورزش اقدام نمایند.

ماده ۴- وزارت موظف است نسبت به بازنگری دستورالعملهای مربوط به نحوه صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبکهای ورزشی در قالب فدراسیونها انجمن ها کمیته ها و گروههای ورزشی و سایر تشکلهای مربوط در راستای انطباق با قانون اقدام نماید.

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند و سایر اصلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون ،اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان – مصوب ۱۳۹۹ میباشد:

۳- شورای عالی ورزش: شورای عالی ورزش و تربیت بدنی موضوع ماده (۵) قانون

ماده ۷- وزارت مجاز است به منظور تشویق و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی با هدف مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش نسبت به اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از جمله تسهیل واگذاری اراضی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده ۲- وزارت موظف است با استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده (۲۷) و بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- و سایر قوانین مربوط نسبت به جذب ساماندهی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه های مربوط به امور جوانان و توسعه ورزش اعم از حوزههای ،قهرمانی همگانی و توسعه زیرساختهای ورزش اقدام نماید.

۴- شورای عالی جوانان: عالی ترین مرجع سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور جوانان که در اجرای مصوبه جلسه ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است.

ماده ۶- وزارت موظف است نسبت به واریز درآمدهای حاصل از بهره برداری و اجاره مجموعه ها، اماکن و اراضی متعلق به وزارت و سایر درآمدهای ناشی از قوانین و مقررات مصوب مربوط به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل وجوه واریزی در قالب بودجه سنواتی طی ردیف یا ردیفهای اختصاصی جهت تحقق اهداف وظایف و اختیارات قانونی را با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب -۱۳۵۱ به وزارت تخصیص دهد.

۲-وزارت: وزارت ورزش و جوانان

آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

ماده ۸- وزارت موظف است با ایجاد پایگاه داده های جوانان نسبت به پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان براساس شاخصهای مصوب مراجع ذیربط از جمله شورای عالی جوانان اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با امور جوانان موظفند اطلاعات مرتبط با شاخصهای مزبور را هر سال به وزارت ارسال نمایند تا گزارشهای ملی وضعیت جوانان براساس شاخص های مذکور توسط وزارت تهیه و در اختیار شورای عالی جوانان و سایر مراجع ذی ربط قرار گیرد.

ماده ۹- وزارت از طریق تعامل و همکاری با مراکز علمی و آموزش عالی و پژوهشی و پژوهشگاهها از قبیل دانشگاه ها و مراکز نسبت به حمایت از برنامه ها و طرحهای پژوهشی مرتبط با امور جوانان مبتنی بر حل مسائل و چالشها از جمله پایان نامه ها و رساله های مقاطع تحصیلات تکمیلی و نشست ها و همایشهای علمی و تخصصی با رعایت قوانین و مقررات اقدام مینماید.

۱ – قانون: قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹