آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی

د- باجه: بخشی از دفتر که در خارج از مکان اصلی آن قرار دارد؛

چ- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی.

ز- متقاضی: شخصی که تقاضای استفاده از خدمات را دارد؛

ماده ۱۷- بازرسی و نظارت بر حسن انجام امور دفاتر به طور مستمر از سوی معاونت خدمات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی متعارف و هوشمند انجام میشود. در صورت نیاز، بازرسی میدانی به صورت دوره ای یا موردی نیز انجام میشود. مدیر دفتر و کارکنان دفتر موظف اند همکاری لازم را با بازرس یا هیأت بازرسی به عمل آورند.

پ – به منظور ارائه خدمات متناسب به افراد ناتوان یا کم توان جسمی و ذهنی، سیاستگذاری و نظارت لازم به عمل آورد.

ماده ۴۷- مرکز مکلف است:

پ- خودداری از ارائه تمام یا بخشی از خدمات به مراجعان بدون عذر موجه در ساعت کار دفتر؛

پ- عدم نصب اطلاعیه های مرکز یا کانون ویژه مراجعان؛

ماده ۴۸- مرکز می تواند مجوز ارائه خدمات الکترونیکی، از قبیل محاسبه ارزش منطقه ای املاک، تبدیل گفتار به متن و احراز هویت در فضای مجازی را با استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی و با رعایت الزامات فنی و امنیتی صادر کند.

ت – فوت مدیر دفتر.

ب – دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه، دو سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه و یک سال برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه.

ژ- هزینه خدمات قضایی: هزینه هایی که جهت طرح و پیگیری امور قضایی به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است.

فصل اول- خدمات الکترونیک قضایی

ز- عدم همکاری با بازرسان.

ب- غیبت مدیر دفتر بیش از ده روز تا یک ماه بدون عذر موجه؛

الف – عدم نصب دستگاه نوبت دهی یا عدم استفاده از سامانه نوبت دهی؛

ماده ۱۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره )، مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی و زندانیان بی بضاعت با تایید سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از پرداخت تعرفه خدمات دفاتر معاف هستند.

ماده ۴۱- تخلف از مقررات و ضوابط مرتبط با وظایف مدیر دفتر که در این آیین نامه برای آن مجازات پیش بینی نشده است، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی درجه دو تا چهار است.

پ- عدم رعایت نوبت مراجعان در ارائه خدمات؛

کانون موظف است هزینه خدمات ارائه شده به این اشخاص را به دفاتر پرداخت کند.

فصل چهارم – معاونت خدمات

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ماده ۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اقامه، طرح و پیگیری دعاوی، شکایات و سایر امور قضایی، از طریق دفاتر با درگاه و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می کنند.

 الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

ب- فراهم نکردن زمینه استفاده از امکانات رفاهی برای مراجعان؛

ث- ارتباط نامتعارف با مراجعان؛ ج- صدور گواهی خلاف واقع.

درجه دو: اخطار کتبی؛

خ- درخواست: تقاضای استفاده از هر نوع خدمت قضایی؛

ماده ۳۴- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه یک محکوم می شوند:

درجه پنج: تعلیق موقت به مدت سه ماه تا یک سال از مدیریت دفتر؛

خ- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر تا یک روز؛

 ث- مدیر / مدیران دفتر: شخص اشخاص دارای پروانه دفتر؛

غلامحسین محسنی اژیه

درجه یک: تذکر شفاهی؛

الف – تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه در انجام امور دارای مهلت قانونی؛

ت- توهین به مقدسات و ارزشهای اسلامی و انقلابی؛

الف- عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و استفاده از سامانه مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛

ب- ثبت نام یا تغییر اطلاعات در ثنا بدون درخواست شخص صاحب اطلاعات؛

ماده ۴۲– چنانچه هیأتهای بدوی و تجدیدنظر حین رسیدگی به تخلفات، از وقوع جرم واجد جنبه عمومی مطلع شوند، مکلفند مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام کنند. رسیدگی به جرائم توسط مرجع مذکور، مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نخواهد بود.

تبصره ۱- دریافت کلیه وجوه صرفا از طریق روشهای تعیین شده از سوی مرکز و با ارائه رسید مراجعان انجام می‌شود.

ماده ۱۰- صدور پروانه دفتر توسط رییس مرکز منوط به احراز شرایط زیر است:

الف- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از یک روز تا سه روز؛

ح – امتناع از واریز وجوه به حسابهای مربوط؛

الف – عدم رعایت استانداردها و نصب تجهیزات اعلام شده از سوی مرکز؛

ماده ۲۴- هیات تجدیدنظر مرکب از دو قاضی با انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نماینده مرکز است. قضات تجدیدنظر هیأت مذکور باید حداقل دارای پایه ۹ قضایی باشند.

ماده ۴۴- در مواردی که مدیر دفتر مرتکب تخلفات متعدد شود، چنانچه تخلفات ارتکابی مستوجب مجازات از یک درجه باشند، مجازات وی یک درجه تشدید می شود و در غیر این صورت، به مجازات درجه بالاتر محکوم میشود. در این مورد، هیات می تواند مجازات وی را یک درجه تشدید کند.

تبصره – مرکز مکلف است امکان استعلام اصالت اسناد را به صورت الکترونیکی فراهم و در صورت ممکن نبودن استعلام الکترونیکی، تایید اصالت اسناد را از طریق سامانه امکان پذیر نماید.

ب- شاغلان به امر تجارت موضوع ماده ۲ قانون تجارت؛

درجه چهار: توبیخ با درج در پایگاه اطلاع رسانی مرکز؛

ح- دارا بودن مدرک مهارت کار با رایانه از مراجع معتبر؛

ماده ۱۹- مرکز میتواند متناسب با رتبه بندی دفاتر، امتیازهایی از قبیل تخفیف در حق عضویت و مجوز تاسیس باجه به دفاتر اختصاص دهد.

الف- حداقل هر دو سال یک نوبت آزمون موضوع این آیین نامه را از طریق مراجع صلاحیت دار برگزار کند.

الف – ترک محل خدمت در خلال ساعات موظف اداری توسط مدیر دفتر بدون عذر موجه؛

ب- معاونت خدمات: معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز؛

ر- سوء استفاده از موقعیت شغلی.

ر- هیات بدوی: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر؛

ماده ۸- دفتر از مدیر دفتر، کارشناس حقوقی و کارکنان دفتری تشکیل می‌شود.

ماده ۲۸  جلسه هیأت با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت معتبر است.

الف- شرکت در آزمون تخصصی و کسب حداقل هفتاد درصد نمره تراز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز؛

ت- به کارگیری افراد فاقد گواهی مهارت در دفتر؛

ماده ۳۷- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه چهار محکوم میشوند:

ت- اشتغال به فعالیتهای شغلی یا حرفهای ممنوع موضوع این آیین نامه؛

ث- به کارگیری افراد ممنوع از خدمت در دفاتر؛

ماده ۳۱- در تخلفات مشمول مجازاتهای درجه یک تا چهار، هیات می تواند با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی مدیر دفتر، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب تخلف شده است، پیش بینی اصلاح، اظهار ندامت وی، جبران خسارت شاکی یا گذشت وی، تعقیب انتظامی را به مدت یک تا دو سال معلق کند. هرگاه مدیر دفتر از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب تا پایان آن مرتکب تخلف منجر به محکومیت قطعی شود، هیات قرار تعلیق تعقیب را لغو و به موضوع رسیدگی میکند و در صورت محکومیت، مطابق ماده ۴۴ این آیین نامه عمل میشود.

درجه هفت: لغو دائم پروانه.

ج- نظارت بر فرایند ثبت نام متقاضیان پروانه و بررسی صلاحیت آنان؛

ث- غیبت مدیر دفتر بیش از یک ماه بدون عذر موجه؛

ماده ۳۸- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه پنج محکوم می شوند:

الف – عضویت یا همکاری با فرقه های ضاله و جمعیتهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران؛

ماده ۴۵- در صورتی که هیات بدوی احراز نماید که مدیر دفتر شرایط مقرر در این آیین نامه را از دست داده یا از ابتدا فاقد شرایط بوده است، رای به لغو پروانه صادر خواهد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیأت تجدید نظر است. فصل هفتم- مقررات عمومی

ماده ۴۰- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه هفت محکوم می شوند:

ت- بررسی تقاضای صدور پروانه، استعفاء و انتقال و پیشنهاد آن به رئیس مرکز؛

ماده ۲۲- هیاتهای بدوی و تجدید نظر در تهران مستقر است. مرکز در صورت نیاز میتواند در مراکز استانها هیات بدوی را تشکیل دهد.

چ- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛

ت- دارا بودن مدرک کارشناسی با بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه های علمیه؛

ماده ۱۶- معاونت خدمات میتواند از ظرفیت معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استانها و یا کانون جهت اجرای وظایف خود بهره گیرد. روسای کل دادگستری استانها در اجرای این مقررات، با معاونت خدمات و کانون همکاری لازم را به عمل می آورند.

فصل پنجم- بازرسی و نظارت

ماده ۵۱- رؤسای حوزه های قضایی، سازمانها و مراکز تابعه قوه قضائیه موظف به همکاری با مرکز برای اجرای این آیین نامه می باشند.

آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی

پ- رفتار خلاف شأن و عرف مسلم مدیران دفاتر در فضای مجازی یا واقعی؛

تبصره ـ در مورد گزارش های دارای طبقه بندی مرکز مکلف است تمهیدات مقتضی جهت عدم افشای آنها را معمول نماید.

پ- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛

 ماده ۶- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی، نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در سامانه و ارسال الکترونیکی آن به مرجع قضایی صلاحیت دار اقدام کنند.

ث – محکومیت قطعی کیفری در ارتکاب جرم عمدی فاقد مجازات تبعی؛

تبصره – مدت مرور زمان تعقیب انتظامی، دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی است.

الف- تخلف، مشمول امر مختومه باشد؛

چ- رفتار خارج از نزاکت با مراجعان و همکاران؛

ب- تکرار تاخیر در ورود به محل خدمت یا تعجیل در خروج از آن؛

ماده ۲۷- آرای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید مستدل و مستند به مقررات قانونی باشد.

ماده ۲۱- شکایت انتظامی و گزارش تخلف مدیران دفاتر در هیات بدوی رسیدگی می شود. در صورتی که شکایت به معاونت خدمات با کانون و یا دیگر مراجع ارائه شود، جهت رسیدگی به هیأت بدوی ارسال می گردد.

ماده ۲۹- مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

ماده ۴۹- به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضایی، مرکز میتواند با توجه به رتبه بندی و امتیاز دفـاتر، مجوز تاسیس باجه را صادر کند. دستورالعمل تاسیس باجه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط رئیس مرکز تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- بازرسی از دفاتر با رتبه پائین تر از میانگین کشوری، باید حداقل یک نوبت در سال به صورت میدانی انجام شود.

ب تخلف، مشمول مرور زمان شده باشد؛

ج- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران؛

ماده ۱- عبارات اختصاری در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

پ- دفتر / دفاتر: دفتر / دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

ج- عدم رعایت عفاف، حجاب و شعائر اسلامی؛

ماده ۷- مرکز موظف است با همکاری مراجع قضایی، سازمانهای تابعه قوه قضاییه و دیگر اشخاص و نهادهای مرتبط ظرف یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، نسبت به شناسایی و ارائه خدمات و استعلامات الکترونیکی از طریق دفاتر یا درگاه اقدام کند.

فصل دوم- تشکیلات دفتر

ذ- دریافت وجه بیشتر از هزینه های تعیین شده؛

ماده ۵۴- این آیین نامه جایگزین «آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ١٣٩۶/١٢/٢۶» است و در ۵۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۳ / ۵ / ١۴٠١ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

د جابجایی دفتر پیش از تائید معاونت خدمات

درجه سه: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

ت- عدم تسلیم قبض رسید وجوه به مراجعان.

ماده ۳۲- هیأت میتواند با توجه به مدت فعالیت دفتر، نداشتن سابقه محکومیت انتظامی، ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی، اوضاع و احوال وقوع تخلف، پیش بینی اصلاح، اظهار ندامت و جبران خسارت شاکی یا گذشت وی، مجازات مرتکب را یک تا دو درجه تخفیف دهد.

 تبصره ۲- دریافت وجه کمتر از تعرفه بابت خدمات ارائه شده بلامانع است.

ب- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

ب – سالانه اطلاعات مربوط به تعداد پروانه های صادره و در انتظار صدور، درصد متقاضیان پذیرفته نشده، توزیع جغرافیایی، میانگین درآمد منطقه ای، اسامی و نشانی دفاتر، عناوین و تعداد خدمات ارائه شده از طریق دفاتر، میزان حق عضویت در کانون و دیگر اطلاعات مؤثر برای تأسیس دفتر را به صورت عمومی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز منتشر نماید.

ماده ۳۵- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه دو محکوم می شوند:

درجه شش: تعلیق موقت بیش از یک سال تا سه سال از مدیریت دفتر؛

خ – نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری؛

ب- تقصیر در درج اطلاعات یا اسناد در سامانه و یا تأخیر غیرموجه در ارسال آنها در امور فاقد مهلت؛

ماده ۳۳- آراء هیات بدوی قطعی است؛ مگر در مجازات درجه چهار تا هفت که توسط محکوم علیه یا رییس مرکز ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدید نظر میباشد. آراء برائت در خصوص تخلفات مستوجب مجازات درجه پنج تا هفت ظرف مهلت مذکور توسط رییس مرکز قابل اعتراض است.

ح- سامانه: سامانه خدمات الکترونیک قضایی؛

 ماده ۱۳- هزینه شرکت در آزمون و صدور پروانه، میزان حق عضویت در کانون و تعرفه خدمات دفاتر با پیشنهاد کانون، تایید رئیس مرکز و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ رئیس قوه قضائیه

 ز- هیأت تجدید نظر: هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات دفاتر.

پ- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از سه روز؛

ج – استفاده از استعلامات بدون جهت قانونی یا به صورت غیرمجاز؛

ذ ـ عدم وابستگی به احزاب و گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران با هواداری آنها.

ماده ۵۳- گزارش اقدامات اجرایی آیین نامه هر سال یک بار توسط مرکز به رئیس قوه قضاییه ارائه میشود.

ت- ثبت اطلاعات غلط مستوجب رد درخواست در مرجع قضایی؛

چ- پروانه: مجوز تاسیس و بهره برداری دفتر؛

ماده ۲۳- هیأت بدوی مرکب است از دو قاضی با انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نماینده کانون که مطابق اساسنامه از میان مدیران دفتر غیر از اعضای هیأت مدیره انتخاب میشود.

 الف- مستخدمان دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

پ – عدم حضور فعال در دوره های آموزشی مربوط؛

ماده ۹- شرایط مدیر دفتر و کارشناس حقوقی به شرح زیر است:

چ – ارائه راهکارهای افزایش رضایت مراجعان؛

ماده ۴۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیتهای انتظامی مذکور در درجه یک تا چهار محکوم و پس از اجرای حکم ظرف دو سال مجددا مرتکب تخلف شود، مجازات وی یک درجه تشدید میشود.

ماده ۳۹- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه شش محکوم میشوند:

ماده ۳۶- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه سه محکوم میشوند:

ث- نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و کانون و گزارش آن به رئیس مرکز؛

ماده ۳- در روش اقدام از طریق درگاه، درخواست به همراه مستندات مربوط، به سند الکترونیکی تبدیل ا به سامانه و پس از محاسبه هزینه خدمات قضایی توسط سامانه و پرداخت الکترونیکی آن، کد رهگیری اخذ و از طریق سامانه به مرجع مربوط ارسال می‌شود.

ب- پیشنهاد برنامه و دستورالعملهای مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر به رئیس مرکز؛

ب- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیر مسؤول و عدم رعایت حریم خصوصی؛

 ماده ۱۵- وظایف معاونت خدمات به شرح زیر است:

ب- تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع صلاحیت دار؛ ؛

د- عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

چ- سهل انگاری در ثبت اطلاعات.

الف- آموزش، توسعه کمی و کیفی خدمات، ایجاد رویه واحد در حوزه خدمات قضایی و اداری دفاتر؛

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۲۵- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای یک قاضی و حسب مورد یک نماینده کانون و نماینده مرکز به عنوان عضو علی البدل میباشند.

ماده ۱۲- در مواردی از قبیل فوت، حجر، استعفاء، لغو مجوز و سایر مواردی که منجر به عدم امکان حضور مدیر دفتر شود، نحوه اداره دفتر به موجب دستورالعملی است که توسط رییس مرکز ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

فصل سوم- امور مالی و تعرفه ها

تبصره- مسئولیت تخلفات انتظامی در دفاتر به عهده مدیر دفتر است.

ماده ۳۰– در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف میشود:

د- اهمال در انجام وظایف محوله؛

ماده ۲۰- مرکز موظف است زیرساخت لازم جهت دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی از دفاتر را با رعایت اصل محرمانگی هویت گزارش دهنده و ایجاد نظام انگیزشی متناسب فراهم کند.

فصل ششم- مقررات انتظامی

ماده ۵- سازمانهای تابعه قوه قضاییه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات، گزارشها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه به مرجع مربوط ارسال کنند.

 پ- وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری.

ج- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛

خ – ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی در مردم؛

ح- ثبت اطلاعات غلط موجب سقوط حق درخواست کننده؛

ماده ۴۶- مقررات مربوط به کانون و هیات مدیره آن مطابق اساسنامه کانون مرکزی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

برای دانلود فایل ابلاغی آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی کلیک کنید


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/

ماده ۱۸- رتبه بندی دفاتر بر اساس شاخصهایی از قبیل میزان رضایت مندی مراجعان، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، گستره و تنوع خدمات رایگان ارائه شده به افراد محروم، گزارشهای بازرسی و میزان پایبندی به مقررات و نظامات انجام میشود. نتیجه رتبه بندی از طریق پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع مدیران دفتر می رسد.

ث – داشتن حداقل بیست و چهار سال سن برای مدیر دفتر و حداقل بیست و دو سال برای کارشناس حقوقی؛

تبصره ۲- هرگونه بازرسی از دفاتر از حیث وظایف محول شده، با هماهنگی مرکز انجام میشود.

ماده ۱۱- افراد زیر نمی توانند به عنوان مدیر و کارشناس حقوقی در دفتر فعالیت کنند:

چ- غیبت مدیر دفتر بیش از سه روز تا ده روز بدون عذر موجه؛

ج- درگاه: محلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی؛

ت- کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ خدمات الکترو بوری

ح- ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر.

پ- ایجاد هماهنگی بین دفاتر با مراجع قضایی و دیگر مؤسسات دولتی و عمومی؛

ت- عدم نصب تعرفه خدمات در محل مناسب.

ماده ۲۶- رییس هیأتهای بدوی و تجدید نظر از بین قضات عضو و با رای اکثریت اعضا انتخاب میشود.

ماده ۴- در روش اقدام از طریق دفتر، متقاضی درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل میدهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه خدمات قضایی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل میکند و به رؤیت متقاضی می رساند. دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی توسط متقاضی، آن را از طریق سامانه به مرجع صالح ارسال می کند.

ماده ۵۰- به منظور ارائه خدمات الکترونیک قضایی در خارج از کشور، مرکز میتواند با همکاری مراجع ذیربط، امکان استفاده از خدمات را فراهم کند.

پ محکومیت قطعی به جرایم دارای مجازات تبعی؛

ت – ارتکاب هرگونه اعمال خلاف شرع یا تظاهر به آن؛

ماده ۵۲- مرکز مسئول تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرا و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه است.

ث- عدم نظارت منتهی به بی نظمی در امور دفتر؛

ج- غیبت مدیر دفتر تا سه روز بدون عذر موجه؛

پ- منفک شدن دائم از مدیریت دفتر؛

مرکز مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با هماهنگی مراجع مذکور، امکان استعلام الکترونیک افراد تحت پوشش را فراهم کند.