آیین‌نامه نحوه‌ برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیئت بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

۲ـ معاون امور استان­های سازمان.

۳ـ نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۶ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی هیئت نظارت مرکزی و هیئت اجرایی مرکزی.

ماده۵ـ هیئت اجرایی مرکزی‌ مرکب از اعضای زیر است:

تبصره ـ هر یک از هیئت­های نظارت مناطق از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر هیئت با رای اکثریت نسبی انتخاب و به هیئت مرکزی نظارت معرفی می‌کنند.

۳ـ یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه با معرفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان.

تبصره۱ـ هیئت نظارت مرکزی، سازوکارهای مربوط و مورد نیاز هیئت­های نظارت مناطق را تعیین و برای اجرا ابلاغ می‌نماید.

ماده۷ـ هیئت‌های نظارت مناطق به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات در هر منطقه با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

تبصره۳ـ اجرای انتخابات از طریق ساز و کارهای مذکور در این آیین‌نامه، بر عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

۳ـ بررسی‌ نهایی‌ صلاحیت‌ داوطلبان‌ عضویت‌ در شورای مرکزی پس از اخذ استعلامات از مراجع مربوط (قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، هیئت­‌‌های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلان حرفه­های روان­­شناسی و مشاوره، دانشگاه‌های محل تحصیل یا تدریس و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران). مراجع مذکور موظفند ظرف (۲۰) روز از دریافت استعلام، نتیجه بررسی را اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله عدم وجود سابقه منفی تلقی خواهد شد.

ماده۱۵ـ انتخابات دوره پنجم موضوع این آیین­نامه و بعد از آن بر اساس مقررات این آیین‌نامه برگزار می‌شود.

۲ـ نظارت بر احراز شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان بر اساس مواد (۱۷) و (۱۸) قانون.

۵ ـ یک نفر از متخصصان و یا صاحب‌نظران حوزه رشته‌های روان‌شناسی یا مشاوره با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲ـ اجرای مصوبات هیئت نظارت مرکزی.

شماره۲۳۸۶۵۴/ت۶۰۹۳۳هـ                      

  • وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ورزش و جوانان
  • وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات
  • فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  • سازمان بهزیستی کشور
  • سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

۲ـ یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه با معرفی و انتخاب رئیس دانشگاه مادر در استان.

۳ـ معاون اجرایی و پشتیبانی سازمان.

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

ماده۱۲ـ انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان به صورت سراسری با پیشنهاد هیئت اجرایی مرکزی و پس از تأیید هیئت نظارت مرکزی در یکی از روزهای تعطیل رسمی برگزار می­شود.

۱ـ قانون: قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ـ .

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای فصل پنجم قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ـ ، آیین‌نامه نحوه‌ برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیئت بازرسان سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه‌ برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیئت بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ یکی از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی.

۸ ـ تأیید نهایی‌ صحت انتخابات‌ شورای مرکزی، هیئت بازرسان و شوراهای مناطق.

۴ـ تأمین انتظامات و امنیت حوزه‌های اخذ رأی.

تبصره۲ـ دبیر هیئت نظارت مرکزی، مسئولیت برگزاری جلسات، تنظیم و ابلاغ صورتجلسات و سایر امور اداری و سخنگویی آن هیئت را بر عهده دارد.

۲ـ برگزاری انتخابات شورای منطقه بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی صادره از سوی هیئت اجرایی مرکزی و هیئت نظارت مرکزی.

۴ـ اجرای سایر وظایف محوله از سوی هیئت نظارت مرکزی.

۷ـ برگزاری جلسات توجیهی نظارت بر انتخابات مناطق برای ناظران مناطق انتخاباتی.

ماده۲ـ برگزاری انتخابات و نظارت بر آن توسط هیئت­های زیر انجام می‌شود:

۱ـ فراهم کردن امکانات و تدارکات لازم برای برگزاری انتخابات شورای منطقه.

ماده۱۱ـ حکم رئیس و اعضای هیئت اجرایی مناطق، توسط رئیس هیئت اجرایی مرکزی صادر می­شود.

ماده۱۰ـ وظایف هیئت­های اجرایی مناطق به شرح زیر است:

۵ ـ یک نفر نماینده استاندار.

۱ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای انتخابات‌ در مناطق‌ انتخاباتی‌.

۶ ـ انتخاب نماینده و اعزام به استان­ها و ارتباط و تعامل مستمر با آنها.

۴ـ هیئت­های اجرایی مناطق.

۴ـ رسیدگی‌ به شکایات در خصوص تخلفات انتخاباتی.

۶ ـ تدوین کلیه شیوه‌نامه‌های اجرایی و ارائه جهت تأیید به هیئت نظارت مرکزی.

تبصره ـ اعضای هیئت اجرایی مرکزی، به استثنای اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳)، برای مدت چهار سال تعیین می­شوند.

۵ ـ احراز شرایط داوطلبان شورای مناطق.

۳ـ هیئت­های نظارت مناطق.

ماده۱۴ـ اعضای هیئت­های اجرایی‌ و نظارت‌ نمی‌توانند به‌ عنوان‌ داوطلب انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان ثبت نام نمایند.

۱ـ نظارت بر حسن اجرای انتخابات استان.

۳ـ پشتیبانی و تدارکات مورد نیاز انتخابات.

۴ـ یک نفر از متخصصان و یا صاحب‌نظران حوزه رشته‌های روان‌شناسی یا مشاوره با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو و رئیس هیئت مرکزی اجرایی.

۳ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی نظام روان­شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

۴ـ تأمین شرایط و امور مربوط به امنیت و انتظامات انتخابات.

۱ـ نماینده‌ وزیر کشور.

۲ـ ایجاد ساز و کارهای مربوط به امکانات و فرآیند برگزاری انتخابات (اعم از برگزاری جلسات توجیهی، چاپ و ارسال تعرفه‌ها و مهر انتخابات و صورتجلسه و …).

۴ـ یک نفر نماینده سازمان بهزیستی کشور.

تبصره‌۲ـ هیئت نظارت مرکزی‌ می‌تواند در چهارچوب‌ دستورالعمل مصوب خود، تمام‌ یا قسمتی‌ از وظایف‌ مقرر در این‌ ماده‌ را به‌ هر یک‌ از هیئت‌های‌ نظارت‌ مناطق تفویض‌ کند.

 ماده۴ـ وظایف هیئت نظارت مرکزی‌ به شرح زیر است:

۵ ـ توقف‌ یا ابطال‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مراحل‌ انجام‌ انتخابات‌ در چهارچوب‌ قانون و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به آن رأساً و یا با پیشنهاد هیئت­های اجرایی‌ یا هیئت­های نظارت‌ مناطق انتخاباتی.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر 


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86/

۳ـ یک نفر به انتخاب سازمان ورزش و جوانان استان.

ماده۳ـ اعضای هیئت نظارت مرکزی که‌ برای‌ مدت‌ چهار سال‌ تعیین‌ می‌شوند، به‌ شرح‌ زیر است:

۳ـ همکاری با هیئت نظارت مرکزی و هیئت اجرایی مرکزی.

۵ ـ تعیین تعداد مناطق انتخاباتی، تعیین تعداد شعب و صندوق‌ها در هر منطقه انتخاباتی با توجه به پراکندگی جغرافیایی.

۲ـ هیئت اجرایی مرکزی.

۴ـ هیئت بازرسان: هیئت بازرسان موضوع ماده (۱۴) قانون.

۷ ـ احراز شرایط داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و هیئت بازرسان.

۱ـ نماینده شورای مرکزی به انتخاب آن شورا.

۱ـ برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان.

۱ـ یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه با انتخاب و معرفی هیئت مرکزی نظارت.

۲ـ سازمان: سازمان نظام‌ روان‌شناسی و مشاوره‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌ .

۴ـ یک نفر نماینده دادستان شهرستان مرکز استان.

۲ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

۹ـ رسیدگی تجدیدنظر به شکایات و اعتراضات داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شوراهای مناطق.

تبصره۱ـ هیئت نظارت مرکزی در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر هیئت با اکثریت نسبی آرا، از میان خود انتخاب می‌کنند. اداره جلسات برعهده رئیس هیئت مذکور است.

ماده۱۳ـ هزینه مربوط به برگزاری انتخابات بر عهده سازمان بوده و طبق ماده (۱۵) قانون، تأمین می­شود.

تبصره ـ هیئت­های اجرایی مناطق از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر هیئت با رأی اکثریت نسبی انتخاب می‌کنند.

۴ـ نماینده دادستان کل کشور.

۱ـ یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به انتخاب رئیس هیئت اجرایی مرکزی.

۱ـ هیئت نظارت مرکزی.

ماده۶ـ وظایف هیئت اجرایی مرکزی‌ به شرح زیر است:

۳ـ رسیدگی بدوی به شکایات و اعتراضات داوطلبان عضویت در شوراهای مناطق.

ماده۹ـ اعضای هیئت­های اجرایی مناطق به شرح زیر است:

ماده۸ ـ  وظایف هیئت­های نظارت بر مناطق به شرح زیر است:

۲ـ یک نماینده از انجمن‌های علمی روان‌شناسی و مشاوره به انتخاب مجمع رؤسای انجمن­ها.