آیین‌نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدیان موضوع تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ .

۲ـ فوت اشخاص حقیقی در صورت فعالیت با عنوان صاحبان مشاغل انفرادی.

۴ـاعلام تعطیلی موقت واحد کسب و کار براساس ماده (۱۳) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.

ماده۶ ـ تخلف مودی در صدور صورتحساب الکترونیکی حاوی مالیات بر ارزش­ افزوده و عوارض در زمان غیرفعال بودن کارپوشه، علاوه بر جریمه موضوع بند (ج) ماده (۳۶) قانون، در مواردی که با توجه به مواد (۱۲) و (۳۵) قانون از مصادیق تخلفات قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، مشمول جرایم قانون مزبور نیز حسب مورد خواهد بود.

ماده۲ـ در موارد زیر کارپوشه غیرفعال بوده ولی مؤدی امکان ورود به سامانه را داشته ولی امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب در کارپوشه را ندارد:

۱ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده (۲۱) قانون، بعد از تاریخ ختم تصفیه.

۳ـ فوت نماینده مشارکت­های مدنی صاحبان مشاغل تا زمان تعیین نماینده جدید مشارکت.

تبصره۳ـ در صورت فوت اشخاص مشمول، اعتبار مالیاتی استفاده نشده در کارپوشه مؤدی متوفی قابلیت انتقال به وراث قانونی را با رعایت مقررات خواهد داشت.

۱ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پس از رفع محدودیت­های موضوع این آیین­‌نامه، بلافاصله کارپوشه به صورت سامانه‌­ای (سیستمی) فعال شود.

۳ـ مؤدی:   اشخاص موضوع بند (ح) ماده (۱)   قانون.

تبصره ـ در خصوص بند (۱) این ماده، امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب وجود دارد.

تبصره۲ـ بعد از فوت اشخاص حقیقی واحد مشمول مالیات انفرادی یا مشارکتی در صورتی که متوفی نماینده اصلی آن واحد باشد، وراث قانونی (یا نماینده قانونی وراث) و یا سایر شرکا مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ فوت نسبت به تعیین تکلیف کارپوشه واحد مشارکت اقدام نمایند. در غیر این­ صورت بعد از انقضای یک ماه از تاریخ فوت، کارپوشه متوفی غیرفعال خواهد شد. مهلت مذکور با درخواست کتبی وراث (یا نماینده قانونی وراث) و یا سایر شرکا و ارایه دلایل موجه، حداکثر تا دو ماه قابل تمدید می­‌باشد.

۶ ـ اعلام تغییر محل فعالیت و یا به اجاره واگذار نمودن واحد کسب وکار برای پرونده­های مکان محور، براساس ماده (۱۴) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.

۸ ـ کارپوشه غیر­فعال: کارپوشه‌­ای که مؤدی امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، در صورتحساب­‌های الکترونیکی صادره را از خریداران نداشته ولی امکان ورود به کارپوشه، ثبت حافظه مالیاتی و تأیید یا رد صورتحساب خرید را دارد.

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­­روند:

ماده۳ـ در موارد زیر کارپوشه غیرفعال بوده و دسترسی نام کاربری مؤدی محدود می­شود به صورتی که مؤدی با این کاربری محدود شده امکان تسلیم اظهارنامه، پرداخت و ثبت اعتراض را داشته ولی امکان ارسال صورتحساب را ندارد:

۲ـ مطابق بند (پ) ماده (۲۰) قانون، چنانچه در مشارکت­های مدنی صاحبان مشاغل (اعم از اختیاری و قهری) نماینده تعیین نگردد و یا تکالیف مالیاتی واحد شغلی توسط نماینده انجام نشود.

۵ ـ پایانه فروشگاهی: پایانه فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ .

۷ـ کارپوشه فعال: کارپوشه‌­ای که امکان ثبت حافظه مالیاتی، تأیید یا رد صورتحساب خرید و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، در صورتحساب­های الکترونیکی صادره را از خریداران دارد.

۴ـ سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ .

تبصره۱ـ تمامی صورتحساب­­های شناسه­‌دار معتبر سازمان (شمس) استفاده نشده در اختیار مؤدی فاقد اعتبار بوده و در حکم صورتحساب نخواهد بود.

۴ـدر صورت ابطال پروانه کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مکان محور و ابطال مجوز کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مجوز محور.

۵ ـ تعطیلی دائم و یا انحلال واحد کسب وکار بر اساس ماده (۱۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.

۳ـ فوت اشخاص حقیقی در پرونده صاحبان مشاغل در صورت وجود پرونده مشارکتی که منجر به انفرادی شدن پرونده صاحبان مشاغل شود.

ماده۴ـ در صورت وقوع هر یک از موارد مذکور در ماده (۳) این آیین­‌نامه، سازمان مکلف است از طریق سامانه­‌های تبادل اطلاعات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب غیرفعال‌­سازی کارپوشه را اطلاع‌­رسانی کند و بانک مذکور موظف است کلیه دستگاه­های کارتخوان بانکی و درگاه­های پرداخت الکترونیکی متصل به حساب بانکی مؤدیان را مسدود نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%A4%D8%AF%DB%8C/

۶ ـ کارپوشه: کارپوشه ویژه اختصاص­یافته به مؤدی تحت مدیریت سازمان که مؤدی پس از احراز هویت امن، می­‌تواند علاوه بر دریافت کلیه­ خدمات الکترونیکی مالیاتی ازجمله مشاهده اوراق مالیاتی ابلاغ­شده، تأیید یا رد صورت حساب­های خرید، مدیریت دریافت یا پرداخت صورتحساب‌های نسیه، اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب­های فروش و خرید خود را مشاهده و تکالیف مرتبط با قانون را انجام دهد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۶/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره۱۸۹۹۶۶/۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ ، آیین­‌نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدیان موضوع تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدیان

موضوع تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱ـ بر اساس ماده (۶) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در صورتی که سقف اعتبار فروش تکمیل شده باشد.